TIN MỚI

THƠ VĂN

HAI CÁI BÌNH

Hai chiếc bình trống rỗng Một đậy nắp một không Thả hai bình xuống biển Một chiếc nổi bềnh bồng.   Chiếc bình không đậy nắp Chứa đầy nước đại...

CÚNG DƯỜNG CÔNG ĐỨC

NGHI LỄ

PHÁP ÂM

THƯ PHÁP