TIN MỚI

THƠ VĂN

CUỘC MỘNG

CUỘC MỘNG   Nắng rồi cũng bỏ ngày thôi Mây rồi cũng bỏ bầu trời về sông Mưa rồi cũng bỏ mùa đông Gió rồi cũng bỏ cánh đồng...

CÚNG DƯỜNG CÔNG ĐỨC

NGHI LỄ

PHÁP ÂM

THƯ PHÁP