HƯƠNG ĐỨC HẠNH

Hoa sen nở bốn phương về hội tụ

Chúng trung tôn oai đức mấy nghìn năm

Đời nghiêng ngửa vẫn sắc son vì đạo

Bước chân đi mang nguyện ước muôn trùng.

Tay ôm bát mà ung dung đĩnh đạc

Áo nâu sồng giới đức tỏa ngàn phương

Tâm vô trú thân an nhiên tự tại

Gối trăng khuya mặc sự thế vô thường!

Tình huynh đệ lục hòa thân cọng trú

Hiến đời mình cho đạo pháp xương minh

Còn hơi thở còn đi vào cõi mộng

Nguyện chung tình với vạn loại sinh linh.

Bao lâu nữa thế gian thành Tịnh độ

Vạn nẻo đường đâu cũng thấy hoa khai

Tròn đại nguyện  bậc xuất trần thượng sĩ

Hội Liên trì cùng đảnh lễ Như Lai.

Pháp Vân, mùa an cư 2012

Hàn Long Ẩn