CHƯƠNG TRÌNH AN CƯ KIẾT HẠ 7 NGÀY TẠI CHÙA THIÊN TRÚC

Bắt đầu từ ngày 05 tháng 08 đến ngày 11 tháng 08 năm 2019.

->Từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 08 năm 2019:

05:30 AM: Thức Chúng
06:00 AM: Hô Canh, Tọa Thiền, Công Phu (Tụng Kinh Lăng Nghiêm)
07:30 AM: Điểm Tâm
09:00 AM: Tụng Kinh (Thứ Hai, Ba, Tư – Lạy Thủy Sám;
Thứ Năm, Sáu – Tụng Kinh Địa Tạng)
12:00 PM: Quá Đường
01:00 PM: Chỉ Tịnh
02:30 PM: Thức Chúng
03:00 PM: Tụng Kinh (Thứ Hai – Kinh Định Luật Nghiệp; Thứ Ba – Kinh Thực Tập Vô Ngã; Thứ Tư – Kinh Bốn Pháp Quán Niệm; Thứ Năm – Kinh Phước Thế Gian;
Thứ Sáu – Kinh Từ Bi)
05:00 PM: Dược Thực
07:30 PM: Thảo Luận Phật Pháp (Theo Đề Tài Bài Kinh Mỗi Ngày)
09:30 PM: Hô Canh, Tọa Thiền
10:00 PM: Chỉ Tịnh

-> Ngày 10, 11 tháng 08
Vu Lan, Trai Đàn Cầu Siêu – Giải Oan Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn Tại Oak Hill.